Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới

Đó là tinh thần Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, được BHXH tỉnh Kon Tum tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của BHXH tỉnh, do Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực trực tiếp báo cáo tại Hội nghị vào sáng ngày 03/11 vừa qua.

 Nghị quyết hướng đến mục tiêu khắc phục cho được những hạn chế, tồn tại, tổ chức hiệu quả công tác truyền thông; phát huy vai trò tích cực, chủ động, tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn ngành BHXH nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Bảo vệ thành quả, củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, vì sự phát triển bền vững của ngành BHXH, tích cực góp phần bảo đảm an sinh xã hội đất nước thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực quán triệt nghị quyết

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, Nghị quyết đã đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong toàn ngành đối với công tác truyền thông BHXH, BHYT;

Hai là, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ truyền thông;

Ba là, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư;

Bốn là, chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận, tổ chức hiệu quả truyền thông xã hội;

Năm là, phát huy vai trò, hiệu quả truyền thông của các cơ quan báo chí, trang tin điện tử trong ngành;

Sáu là, nâng cao năng lực phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của cán bộ, nhân dân.

Nhận định tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực đã đánh giá tốt và ghi nhận những nổ lực trong thời gian qua về đổi mới truyền thông của BHXH tỉnh, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Để phát huy mạnh mẽ hơn nữa, thời gian tới công tác truyền thông của BHXH tỉnh cần xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết đảm bảo tính linh động, sát thực, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, nhằm huy động, phát huy cao độ nội lực tổng hợp, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả truyền thông, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020./.

                                                                                                Đặng Thái


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com