Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Kon Tum: 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) là 2 chính sách xã hội quan trọng, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của đất nước, là loại hình dịch vụ công, hoạt động phi lợi nhuận, lấy hiệu quả xã hội làm mục đích, nhằm ổn định cuộc sống và chăm sóc sức khỏe suốt cả đời cho người lao động nói riêng và Nhân dân nói chung.

Xuất phát từ tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Nghị quyết đã thể hiện sự quan tâm một cách sâu sắc, toàn diện của Đảng trong việc thống nhất chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Đồng thời đã xác định rõ vai trò trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong điều kiện mới.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ chính trị, tỉnh ta đã đạt  nhiều kết quả, tạo ra bước chuyển quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Ngày 02/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum  đã ban hành Chương trình số 49. Thực hiện Chương trình này, ngày 20/6/2013, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1193, với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể và thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” chỉ đạo thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, với sự vào cuộc của các cấp, ngành, các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể cùng hệ thống BHXH tỉnh nhà đã tạo ra một khởi sắc mới trong công tác BHXH, BHYT.

Nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về chính sách BHXH, BHYT từng bước được nâng lên. Số đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 2012 - năm trước liền kề thực hiện NQ 21, tỉnh ta mới đạt 84,4% dân số tham gia BHYT thì đến cuối năm 2017 đã có 458.914 người, đạt 88,25% dân số, tăng 68.384 người (tương ứng  3,85%) so năm 2012, vượt 1,45% so chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum tại Quyết định 1167 ngày 28/6/2016. Đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng, nhưng chậm, tính đến cuối năm 2017 có 39.550 người tham gia BHXH, tăng 4.955 người, chiếm khoảng 13,43% lực lượng lao động; có 31.472 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 4.983 người, chiếm khoảng 10,69%. Bên cạnh đó, việc giải quyết chế độ chính sách BHXH cho người lao động được thực hiện kịp thời, đúng quy định, thủ tục được rút gọn. Trong 5 năm thực hiện NQ 21, BHXH toàn tỉnh đã giải quyết gần 44.500 lượt người hưởng chế độ BHXH. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho trên 4.175.500 lượt người, với số tiền gần 1.100 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình số 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum  về thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ chính trị, trong thời gian tới công tác BHXH, BHYT cần phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, vướng mắc để đạt được kết quả tốt hơn. Một số hạn chế, vướng mắc có thể kể đến như:

- Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong những năm qua tuy có tăng nhưng chưa bền vững và vẫn chủ yếu là các nhóm đối tượng trong diện bắt buộc.

- Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn rất khó khăn. Tỷ lệ tham gia rất thấp, đối tượng tham gia chủ yếu là người lao động đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc nhưng chưa đủ năm để về nghỉ hưu. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện ở tỉnh ta tính đến cuối năm 2017 mới có 805 người, chiếm khoảng 0,27 % lực lượng lao động trong độ tuổi thuộc diện tham gia.

- Hiện nay, còn khoảng 11,75% dân số cả tỉnh chưa tham gia BHYT, bao gồm lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xã viên các hợp tác xã, lao động tự do và một phần đáng kể lao động trong các làng nghề và khu vực nông thôn.

- Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT chưa thực sự đồng bộ và toàn diện tới mọi đối tượng trong xã hội.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền và thực thi pháp luật về BHXH, BHYT tại một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt.

- Sự phối hợp và vào cuộc của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội, các đoàn thể cũng chưa đồng bộ và chưa thường xuyên.

- Công tác khám chữa bệnh BHYT có lúc, có nơi chưa đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh. Thủ tục hành chính tuy có được cải thiện nhưng chưa thật sự giản tiện. Tình trạng quá tải, lạm dụng quỹ BHYT vẫn còn xảy ra ở một số cơ sở khám chữa bệnh.

- Nhận thức về trách nhiệm chấp hành chính sách pháp luật BHXH, BHYT của một số doanh nghiệp chưa cao, tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT diễn ra phổ biến trên diện rộng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Để Chương trình số 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ chính trị tiếp tục đi vào cuộc sống và hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã đề ra, phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp; đồng thời phấn đấu có 90,3% dân số tham gia BHYT theo đúng tinh thần Quyết định số 1167 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu BHYT cho tỉnh Kon Tum. Trong thời gian tới, cần tập trung vào các giải pháp sau:

Một là, phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, tập trung vào tuyên truyền, giải đáp và cung cấp đầy đủ thông tin cho người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT để mọi người tích cực và chủ động tham gia. Đồng thời, phổ biến sâu rộng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện trong khu vực phi chính thức, đối tượng người nghèo, cận nghèo, nông dân. Bên cạnh đó các tổ chức Hội, Đoàn thể cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc vận động đoàn viên, Hội viên tham gia BHXH, BHYT.

Hai là, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với BHXH, BHYT trong đó các sở, ban, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. Các cấp ủy Đảng và chính quyền cần vào cuộc quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 1193 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 21, nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc tham gia BHXH, BHYT. Đặc biệt, UBND các cấp có trách nhiệm đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

Ba là, cơ quan BHXH tỉnh cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ chính trị nghiêm túc và đồng bộ hơn. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT. BHXH tỉnh, BHXH huyện, thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả lộ trình tiến tới BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong triển khai tổ chức thực hiện và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới cải cách thủ tục hành chính, nêu cao ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt hoạt động của ngành tiến tới tự động hóa việc cập nhật thông tin, giải quyết chế độ. Qua đó, hạn chế các hành vi tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ. Đồng thời, tạo được quyền lợi tối đa cho người tham gia thụ hưởng chính sách BHXH.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ chính trị, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông... công tác BHXH, BHYT ở Kon Tum  đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đề ra, trong thời gian tới các cấp, các ngành cần triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện để chương trình BHXH, BHYT đạt được chỉ tiêu đề ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời mỗi người dân tỉnh Kon Tum cần thực hiện tốt các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, nhằm đảm bảo quyền lợi cho bản thân, gia đình và cộng đồng./.

                                                                                                Đặng Thái

Đại lý thu BHXH, BHYT

Cấp giấy CN nghỉ việc

Liên kết Website


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com