Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

 

634309379048437500.jpg 634309379860156250.jpg 634309454003125000.jpg 634309459503593750.jpg 634309459849687500.jpg 634309460386250000.jpg 634309460604843750.jpg 634309461107968750.jpg 634309461440937500.jpg

Văn bản BHXH tỉnh

Liên kết Website

Điểm tựa an sinh xã hội

   

VIDEO CLIP

Thông tin bạn cần biết

Tìm kiếm

Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Ngày 21-11-2018, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chương trình số 72-Ctr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Mục tiêu của Chương trình là phấn đấu đến năm 2021, có khoảng 17,6% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 14,6% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 32% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức khoảng 80%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt 49 giờ/năm.

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về BHXH, BHYT

Đến năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 25% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 40% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

Đến năm 2030, có khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 34% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 50% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Chương trình đã xây dựng 5 nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tham gia hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, triển khai có hiệu quả các quy định về BHXH; nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH; tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Đề án thực hiện chính sách BHXH để triển khai trên địa bàn tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình này, tham mưu sơ kết, tổng kết theo quy định. Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy chỉ đạo UBND huyện, thành phố ban hành Đề án thực hiện chính sách BHXH để triển khai trên địa bàn huyện, thành phố phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình này. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội - tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội./.

                                                                                                Bảo Trang

Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com