Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Văn bản BHXH tỉnh

Liên kết Website

634309379048437500.jpg 634309379860156250.jpg 634309454003125000.jpg 634309459503593750.jpg 634309459849687500.jpg 634309460386250000.jpg 634309460604843750.jpg 634309461107968750.jpg 634309461440937500.jpg

Điểm tựa an sinh xã hội

   

VIDEO CLIP

Thông tin bạn cần biết

Tìm kiếm

BHXH tỉnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Ngày 18/12, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng cho trên 110 viên chức, người lao động BHXH tỉnh và BHXH thành phố Kon Tum.

Trong thời gian 01 buổi, Hội nghị đã được học tập, quán triệt về quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 

Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh Trần Văn Lực quán triệt Hội nghị

Hội nghị cũng đã quán triệt việc viết thu hoạch, qua đó mỗi viên chức và người lao động tiếp tục tự nghiên cứu Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước trong giai đoạn mới./.

                                                                                      T.Đ.H

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com