Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

BHXH TỈNH KON TUM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

LỜI GIỚI THIỆU: Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngành Bảo hiểm xã hội (16/02/1995 - 16/02/2015), Ban Biên tập Website BHXH tỉnh giới thiệu bài viết của đồng chí Trần Văn Lực - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh, tổng kết những thành tựu nổi bật của BHXH tỉnh trong 20 năm qua.

BHXH TỈNH KON TUM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

                                                                                                    Trần Văn Lực

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Kon Tum được thành lập ngày 20/7/1995, trong bối cảnh sau gần 4 năm tái lập tỉnh (01/11/1991), điều kiện kinh tế - xã hội nghèo nàn, đời sống người dân khó khăn, nhận thức về chế độ BHXH còn rất thấp… bước đầu thiếu thốn mọi bề, cả về cơ sở vật chất và con người. Ổn định tổ chức hệ thống BHXH trong toàn tỉnh, nhanh chóng đi vào hoạt động là cả một quá trình phấn đấu. Bằng nổ lực vượt bậc trên tất cả các mặt công tác, BHXH tỉnh Kon Tum đã không ngừng vượt khó vươn lên đạt được những thành quả rất đáng trân trọng, thiết thực góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Read more: BHXH TỈNH KON TUM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

VĂN PHÒNG BHXH TỈNH

ĐT:  0603 700 357

Chánh Văn phòng: Thái Đông Hải     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Phó chánh Văn phòng: Đặng Thu Thủy

 

1. Chức năng:

Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện các công tác: Tổng hợp, hành chính, quản trị, ISO, tuyên truyền, pháp chế và công tác lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Văn phòng có con dấu, không có tài khoản riêng.

Read more: Văn phòng

PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỢ

ĐT:  

Trưởng phòng: Phạm Lê Thọ - ĐT: 0988416567  - Email:

 

1. Chức năng:

Phòng Khai thác và thu nợ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia và công tác quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Read more: Phòng Khai thác và Thu nợ

PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC

Điện thoại: 0603.912367

Trưởng phòng:  Phạm Thị Thu Nguyệt - ĐT:

Phó phòng: Nguyễn Thị Giang - ĐT:

 

I. CHỨC NĂNG :

Phòng Tiếp nhận-Quản lý hồ sơ có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội  Tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết; tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; quản lý và tổ chức thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

- Kiểm tra và tiếp nhận các loại hồ sơ liên quan đến việc tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

- Chuyển hồ sơ tiếp nhận và nhận lại kết quả giải quyết từ các phòng nghiệp vụ liên quan để trả lại cho Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

- Hướng dẫn, tư vấn các vấn đề liên quan về thủ tục hồ sơ, chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

- Hướng dẫn các phòng nghiệp vụ liên quan và Bảo hiểm xã hội huyện lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

- Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu trữ của các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện; thực hiện việc lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định.

- Phân loại, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác quản lý, thống kê, tra cứu.

- Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp và duy tu, bảo dưỡng kho tàng, mua sắm các thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác lưu trữ.

- Hướng dẫn, kiểm tra các phòng nghiệp vụ liên quan và Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các quy định, quy trình giải quyết công việc liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.

- Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

Tập thể phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC

PHÒNG KIỂM TRA

Điện thoại: 0603.500869

Phó PT phòng: Huỳnh Đức Thọ - ĐT: 0914039962
Phó phòng: Đỗ Xuân Sơn - ĐT:
   

 

I. Chức năng:

Phòng Kiểm tra có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản lý tài chính trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra trình giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố phê duyệt; tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã phê duyệt đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiện các chế độ, chính sách; thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản lý tài chính theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; kiến nghị xử lý vi phạm và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra đã được giám đốc phê chuẩn.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu tố theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội các tỉnh để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Thường trực tiếp công dân; tiếp nhận, chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thu, chi, quản lý tài chính đối với tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.

- Đề xuất, kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo uỷ quyền của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bảo hiểm xã hội huyện.

- Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.

- Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

Tập thể phòng Kiểm tra

PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

ĐT: 0603.590443

Trưởng phòng: Trần Văn Thanh - ĐT:
Phó phòng: Bùi Thị Bông - ĐT:

 

I - CHỨC NĂNG :

Phòng cấp Sổ, thẻ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện công tác cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

II - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

01. Tổ chức xét duyệt hồ sơ cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

02. Tổ chức cấp và quản lý việc sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

03. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong việc cấp, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; tờ khai, danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

04. Đối chiếu tờ khai, danh sách đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đã thẩm định với sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trước khi trình giám đốc ký duyệt cấp sổ bảo hiểm xã hội, the ûbảo hiểm y tế; đóng số sổ; in thẻ bảo hiểm y tế.

05. Chủ trì, phối hợp với các phòng Thu thực hiện kiểm tra đối chiếu, xác nhận vào sổ bảo hiểm xã hội.

06. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân thực hiện các nghiệp vụ liên quan cấp, quản lý sổ, thẻ; theo dõi tăng, giảm sổ, thẻ.

07. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.

08. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.

09. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

11. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.

Tập thể phòng Cấp sổ, thẻ


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com