Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 12/5, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Võ Trung Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các ban của Đảng ủy khối và 34 đảng viên của Đảng bộ BHXH tỉnh.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ; thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo chính trị của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Báo cáo chính trị của Đảng bộ và các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã khẳng định nhiệm kỳ qua Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị vượt mức các chỉ tiêu cơ bản hàng năm, nổi bật là: Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng mạnh sau mỗi năm. Năm 2010, chỉ 349.502 người thì đến cuối năm 2014 đã lên đến 406.280 người, tăng 56.778 người (16%). Số thu 320,401 tỷ đồng vào năm 2010 thì đến năm 2014 đã là 727,294 tỷ đồng, tăng 406,893 tỷ đồng (127%). Số nợ 2010 là 11,314 tỷ đồng, chiếm 3,68% so với số phải thu thì đến năm 2014 đã giảm xuống chỉ còn ở mức 3,04%. Với kết quả này, BHXH tỉnh Kon Tum trở thành một trong số ít các tỉnh được BHXH Việt Nam khen thưởng là đơn vị có tỷ lệ nợ thấp nhất so với bình diện chung trong cả nước. Lãnh đạo giải quyết hồ sơ và chi trả kịp thời, đúng quy định, đối tượng được phục vụ tận tình, chu đáo. Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 405.883 người tham gia BHYT, chiếm xấp xỉ 84% dân số, tất cả đều được cấp thẻ BHYT kịp thời, đảm bảo quyền lợi đi KCB. Trong 5 năm, đã chi trả trên 3,1 triệu lượt người KCB, trị giá trên 451 tỷ đồng. Hàng năm, đảm bảo cân đối quỹ BHYT. Công tác cải cách TTHC được đẩy mạnh, nổi bật là việc triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên phạm vi toàn tỉnh; ký kết hợp đồng dịch vụ với Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại đơn vị sử dụng lao động; bước đầu triển khai giao dịch hồ sơ qua mạng internet, hướng đến cắt giảm 1/3 số lần và 50% số giờ thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN so với hiện nay, từng bước nâng cao chất lượng làm việc từ hành chính thụ động sang chủ động phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN trong điều kiện mới. Công tác quốc phòng an ninh có nhiều chuyển biến rõ rệt, làm tốt nhiệm vụ đỡ đầu xã kết nghĩa theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từng bước đi vào chiều sâu, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chuẩn mức đạo đức của ngành, đảm bảo việc làm theo Bác bằng những hành vi thiết thực, cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức, cán bộ đạt được bước tiến mới, tạo tiền đề quan trọng trong nâng cao chất lượng hoạt động trên mọi lĩnh vực. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hoạt động đạt hiệu quả, hàng năm Công đoàn và Chi đoàn đều được công nhận vững mạnh, xuất sắc. Thực hiện nhiều biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 7 đảng viên mới, vượt 3 đảng viên so với mục tiêu nghị quyết đề ra, công tác tự kiểm tra, giám sát đảng viên được tăng cường, các nguyên tắc của Đảng được giữ vững. Hàng năm, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Trung Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy khối đã ghi nhận và biểu dương thành tích của Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới gồm 5 nội dung trọng tâm, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, phấn đấu trở thành tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

Đ.C Võ Trung Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy khối, phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí những chỉ tiêu chủ yếu trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, thống nhất đưa vào Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, phục vụ tốt cho nhân dân trong tham gia và thụ hưởng các chế độ, tích cực góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương, phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể sau đây: Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm, đến năm 2020 đạt 87% người dân có thẻ BHYT trở lên; 100% cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập và đăng ký thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm; Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc và Chi đoàn đạt vững mạnh hàng năm; nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát triển từ 5 đảng viên trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Đ.C Trần Văn Lực bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên tại Hội nghị BCH

Đ.C Lê Đức Thọ - Trưởng ban kiểm phiếu, bỏ lá phiếu bầu cử sau cùng tại Đại hội

Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH khóa mới gồm 07 đồng chí, BCH đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, đồng chí Trần Văn Lực tái đắc cử Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Chính trúng cử Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh gồm 04 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy định.

BCH khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội, đồng chí Trần Văn Lực - Bí thư Đảng ủy, phát biểu nhận nhiệm vụ

Đ.C Trần Văn Lực - Bí thư Đảng ủy, tặng quà cho các UV BCH khóa trước không tham gia khóa này

Ngay sau kết thúc Đại hội, Đồng chí Võ Trung Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy khối, đánh giá đây là đại hội cấp cơ sở được chuẩn bị chu đáo, khẩn trương và diễn ra thông suốt, đúng chương trình, phát huy được tinh thần dân chủ, đoàn kết và thành công tốt đẹp./.

                                                                                                        Thái Đông Hải

THỂ LỆ CUỘC THI
Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016; Quyết định số 591/QĐ-BHXH ngày 12/5/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”; Quyết định số 606/QĐ-BHXH ngày 25/5/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi; Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

Read more: Thể lệ cuộc thi

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum

 

1. Lãnh đạo tiếp công dân: Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp công dân. Trường hợp Giám đốc vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực được phân công tiếp công dân.

2. Thời gian tiếp công dân: Ngày 20 hàng tháng, nếu trùng vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì sẽ tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ Hai của tuần kế tiếp.

Read more: Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum

Ký kết Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN với Vietcombank và BIDV - Chi nhánh Kon Tum

Ngày 27/5, tại khách sạn Indochine đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH tỉnh Kon Tum và BIDV - Chi nhánh Kon Tum (BIDV Kon Tum).

Trước đó, ngày 16/4 BHXH tỉnh và Vietcombank - Chi nhánh Kon Tum, cũng đã ký hợp đồng tương tự.

Read more: Ký kết Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN với Vietcombank và BIDV - Chi nhánh Kon Tum

Công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với viên chức

Ngày 25/4, đồng chí Trần Văn Lực - Giám đốc BHXH tỉnh, công bố và trao quyết định cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH.

Read more: Công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với viên chức

Đại hội Chi bộ BHXH huyện Đăk Hà, BHXH thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2015 -2020

Ngày 24/4/2015, Chi bộ BHXH huyện Đăk Hà tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

Theo đánh giá tại báo cáo chính trị cho thấy, chi bộ đã lãnh đạo cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, trong đó, các nhiệm vụ chính trị đã đạt được những kết quả nổi bật, điển hình như: Tổng số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 25%; tham gia BHXH tự nguyện tăng 85%, tham gia BHTN tăng 25%, tham gia BHYT tăng 3,7% so với đầu nhiệm kỳ; tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN 5 năm (2010 - 2014) đạt trên 136 tỷ đồng, so với nhiệm kỳ 2005 - 2010 tăng 4,25 lần; 100% người tham gia BHXH, BHYT được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời. Độ bao phủ BHYT toàn dân đạt tỷ lệ trên 83% dân số trên địa bàn huyện. Quản lý chi trả chặt chẽ, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, tạo được sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội.

Read more: Đại hội Chi bộ BHXH huyện Đăk Hà, BHXH thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2015 -2020


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com