Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Phát động thi đua chuyên đề về thực hiện chế độ ốm đau, thai sản và bảo hiểm thất nghiệp

Vừa qua, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Kon Tum ký ban hành Công văn số 137/BHXH-TCCB phát động phong trào thi đua chuyên đề về tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong thời gian từ tháng 05/2017 đến 31/12/2017 với chủ đề “Tăng cường công tác quản lý hồ sơ thụ hưởng chế độ BHXH nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm thất nghiệp”.

Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

Nội dung thi đua tập trung vào 6 vấn đề chủ yếu sau:

1. Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của BHXH Việt Nam về thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, BHTN: BHXH tỉnh, huyện, thành phố có văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về thực hiện các văn bản của BHXH Việt Nam; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của BHXH Việt Nam đến các đơn vị sử dụng lao động để phối hợp thực hiện.

2. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết và thẩm định hưởng chế độ ốm đau, thai sản, BHTN; đảm bảo giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam.

3. Báo cáo kịp thời những vướng mắc trong tổ chức thực hiện về BHXH tỉnh, không để xảy ra tình trạng chậm giải quyết, đơn thư kéo dài, đơn thư vượt cấp.

4. Chủ động kiểm tra hoặc phối hợp thanh tra để nắm tình hình, xác minh vụ việc khi có dấu hiệu lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN: chủ động tổ chức rà soát, kiểm tra việc cấp, quản lý phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn; chủ động thực hiện kiểm tra tập trung vào những đơn vị sử dụng lao động có số người hưởng chế độ ốm đau, thai sản chiếm tỷ lệ cao trong tổng số lao động tham gia BHXH; tăng mức tiền lương tháng đóng BHXH cao cho một số lao động nữ; báo giảm lao động khi đóng, truy đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên để chốt sổ BHXH…

5. Phát hiện, ngăn ngừa, xử lý, báo cáo kịp thời các trường hợp lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN: kiểm tra, rà soát kỹ hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng chế độ để phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các trường hợp trùng hưởng chế độ, có giấy tờ giả, tẩy xóa hoặc có nội dung nghi vấn về thời gian tham gia BHXH, BHTN, báo tăng, giảm không bình thường, các trường hợp gửi đóng để hưởng chế độ…; báo cáo kịp thời đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khi phát hiện hoặc khi xảy ra tình trạng lạm dụng hưởng chế độ.

6. Những giải pháp, sáng kiến áp dụng hiệu quả trong công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN để phổ biến, nêu gương và nhân rộng trong toàn ngành BHXH.

Kết thúc đợt thi đua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH tỉnh tổng kết, trao tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH cho 3 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu xuất sắc và thưởng 3.000.000đ/1 tập thể, 1.000.000 đồng/cá nhân./.

                                                                                                                       T.Đ.H

Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước Ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Công văn số 5053/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum Trần Văn Lực vừa ký ban hành Kế hoạch số 08/KH-BHXH triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH giai đoạn 2016 - 2020 theo chủ đề “Ngành BHXH quyết tâm đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016 - 2020 góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội của đất nước”.

Theo Kế hoạch này, phong trào thi đua gồm 05 nội dung lớn, đó là:

1. Các đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, tuyên truyền có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện đúng chính sách, pháp luật khen thưởng.

2. Đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó làm cho mọi người thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thường xuyên chú trọng việc phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Quan tâm tạo điều kiện để điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương với hình ảnh “người công chức, viên chức ngành BHXH gương mẫu, lao động sáng tạo, tận tụy phục vụ nhân dân với ý thức trách nhiệm cao” từ đó tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong Ngành để mọi người noi gương học tập.

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua như: đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong giai đoạn 2016 - 2020,  đó là:

- Thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT, đặc biệt là các quy định mới được sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội thông qua với các nội dung thiết thực, giải pháp đồng bộ nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong giai đoạn 2016 - 2020;

- Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị: phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp; trên 90% dân số tham gia BHYT; quản lý, sử dụng đúng quy định và có hiệu quả quỹ BHXH, quỹ BHYT nhằm đảm bảo quỹ BHXH cân đối trong dài hạn, quỹ BHYT cân đối hàng năm; xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong “Chiến lược phát triển Ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/7/2013.

- Quán triệt và thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT và số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tăng cường cải cách hành chính để đảm bảo phục vụ tốt nhất quyền lợi của nhân dân và người lao động tham gia BHXH, BHYT, góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Ngoài ra, toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thì đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng các quy định của Nhà nước và của Ngành; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng, kiên quyết chống bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng người hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn và người trực tiếp thực thi công vụ. Đồng thời làm tốt việc tổ chức tôn vinh, trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng để tạo được tác động tích cực trong nêu gương, giáo dục và lan tỏa trong toàn Ngành và trong xã hội.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng; kịp thời nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản về thi đua, khen thưởng của Ngành theo đúng các quy định mới của Nhà nước; tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp với mục tiêu thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành, đồng thời tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể của Trung ương và chính quyền, đoàn thể ở địa phương phát động với những nội dung thi đua cụ thể, thiết thực và triển khai thực hiện hiệu quả nhằm cổ vũ, động viên các đơn vị, tập thể, công chức viên chức và người lao động trong đơn vị ra sức thi đua, đoàn kết phấn đấu, vượt qua khó khăn, lao động sáng tạo đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị, của ngành trong giai đoạn 2016 - 2020, góp phần bảo đảm ổn định và phát triển hệ thống an sinh xã hội của đất nước và cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

                                                                                                                       T.Đ.H

Triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giám định BHYT

Sáng ngày 01/6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý II/2017 về công tác giám định bảo hiểm y tế (BHYT). Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thị Thoi dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị. Cùng dự có gần 60 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các phòng Giám định BHYT, Kế hoạch - Tài chính, Công nghệ thông tin và Cấp sổ, thẻ; lãnh đạo phụ trách công tác giám định BHYT, giám định viên và kế toán của BHXH các huyện, thành phố.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thị Thoi phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong 01 ngày, Hội nghị đã phổ biến, triển khai một số nội dung trọng tâm theo tinh thần Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT năm 2017 của BHXH Việt Nam; hướng dẫn các quy định về tạm ứng kinh phí và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT; phương pháp lập mẫu C82-HD; phân tích trần đa tuyến đến; đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống thông tin giám định BHYT; đánh giá tình hình quản lý, thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế (VTYT) năm 2016 và định hướng năm 2017; báo cáo công tác phát hành thẻ BHYT 2017, việc phối hợp kiểm tra dữ liệu trẻ em dưới 6 tuổi đi KCB không dùng thẻ BHYT.

Hội nghị dành nguyên buổi chiều tập trung đi sâu đánh giá tình hình, kết quả công tác giám định tại các cơ sở KCB BHYT quý I/2017. Trên cơ sở yêu cầu về lĩnh vực giám định trong giai đoạn hiện nay, cùng với điều kiện đặc thù và kết quả từ thực tiễn ở Kon Tum về công tác này, BHXH tỉnh triển khai các nhóm giải pháp hữu hiệu không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực BHYT, như: thực hiện có hiệu quả việc giám định trên hệ thống thông tin giám định BHYT; chuẩn hóa dữ liệu đầu vào tại các cơ sở KCB về danh mục thuốc, VTYT, dịch vụ kỹ thuật (DVKT); tiếp tục thực hiện chặt chẽ các nội dung thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH; chú trọng công tác kiểm tra thông tuyến chuyên môn kỹ thuật trong KCB BHYT, chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật trong năm; bổ sung kịp thời hợp đồng KCB BHYT đối với các nội dung về giường bệnh kê ngoài kế hoạch, DVKT mới, mổ phaco, thuốc có giá thành cao…; kiểm soát chặt chẽ vượt trần đa tuyến đến tại cơ sở KCB trong từng quý; khắc phục tình trạng trẻ em dưới 6 tuổi đi KCB chưa có thẻ BHYT, tăng cường kiểm tra dữ liệu trên hệ thống tiếp nhận; đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ báo cáo từ cơ sở KCB và BHXH huyện về BHXH tỉnh, đề nghị tạm ứng, thanh toán vượt trần, vượt quỹ KCB, thanh toán đa tuyến nội tỉnh, ngoại tỉnh.

Qua thảo luận, Hội nghị phân tích, xác định nguyên nhân từng nhóm tình huống và đưa ra những cách xử lý tương thích, hạn chế lạm dụng quỹ KCB, tiến tới kiểm soát gia tăng chi phí KCB BHYT quá mức cần thiết, gây tác động tiêu cực do cố tình trục lợi từ chính sách thông tuyến, ảnh hưởng đến chất lượng KCB phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thị Thoi ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực BHYT trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo trong quý II/2017 và cả thời gian tới, ngoài triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trên, cần chú ý tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung: tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về BHYT, mục đích, ý nghĩa của việc thông tuyến; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống các hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHYT, nhất là đối với các có sở KCB BHYT có chi phí gia tăng đột biến, kịp thời phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm các vi phạm về BHYT theo quy định; tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện các hồ sơ thanh toán sai thông tin, sai mức hưởng, đề nghị thanh toán trùng chỉ định DVKT, thuốc, VTYT ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT; kiểm tra hiện  hiện tượng người bệnh có thẻ BHYT đi KCB nhiều lần một cách bất thường... tích cực góp phần cân đối quỹ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của tất cả các nhóm đối tượng trong tham gia và thụ hưởng quyền lợi BHYT theo luật định./.

                                                                                                          Thái Đông Hải

Trao quyết định nghỉ hưu đối với viên chức

Ngày 26/5, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Trần Văn Lực đã trao quyết định cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Read more: Trao quyết định nghỉ hưu đối với viên chức

Triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

User Rating:  / 0

Ngày 29/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thư điện tử ngành BHXH cho trên 50 đại biểu là đại diện viên chức quản lý và viên chức phòng nghiệp vụ, đại diện lãnh đạo, viên chức làm công tác văn thư và viên chức phụ trách công nghệ thông tin của BHXH 10 huyện, thành phố. Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thị Thoi dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm hệ thống thư điện tử ngành BHXH. Các báo cáo viên dành chiều thời gian tập trung hướng dẫn thực hành cách thức vận dụng, khai thác linh hoạt quy trình văn bản đến, văn bản đi, quản lý văn bản dự thảo và các loại biểu mẫu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Thoi khẳng định đây là phần mềm hệ thống liên quan đến tất cả mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp của ngành BHXH từ Trung ương đến cấp huyện. Vậy nên, hội nghị cần chú trọng đến sự tương tác hai chiều giữa báo cáo viên - học viên và ngược lại, nhằm đảm bảo việc trang bị cả kiến thức và kỹ năng thao tác, xử lý, hiệu chỉnh tình huống, nâng cao năng lực thực tiễn trong quản lý, vận hành, khai thác sử dụng./.

                                                                                                                  Đặng Thái

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về xây dựng xã kết nghĩa thoát khỏi diện xã đặc biệt khăn

User Rating:  / 0

Ngày 15/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa ký Quyết định số 298/QĐ-UBND tặng Bằng khen đối với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng xã kết nghĩa thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum Nguyễn Thị Hồng Chính - Tổ trưởng tổ giúp xã kết nghĩa của BHXH tỉnh, cho biết: xây dựng xã kết nghĩa Sa Sơn, huyện Sa Thầy thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn là cả một hành trình 15 năm đầy tâm sức.

Đầu năm 2001, BHXH tỉnh được phân công kết nghĩa xã Sa Sơn. Sau 15 năm chung tay xây dựng, tháng 3/2016 Sa Sơn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

15 năm qua, có trên 300 lượt cán bộ BHXH tỉnh về tận cơ sở giúp địa phương, nổi bật là hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho 5 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số trồng, chăm sóc cao su mỗi hộ 1 héc-ta, hướng dẫn xen canh hoa màu để lấy ngắn nuôi dài, tự thoát nghèo bền vững.

Công chức, viên chức BHXH tỉnh đóng góp xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa; tặng 537 suất quà  trị giá hơn 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách; hỗ trợ 7 triệu đồng cho công tác xã hội hóa giáo dục.

Trên 130 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, trao tặng 1 dàn máy vi tính và tổ chức tập huấn tin học văn phòng cho cán bộ xã đoàn; tặng 170 suất quà cho học sinh nghèo, trồng tặng 50 cây ăn quả giống ghép cao sản, giúp dân làm "vườn rau xanh an toàn"; cắt tóc và vệ sinh cho thanh thiếu niên, hướng dẫn bà con ăn chín, uống sôi, ngủ có mùng, phun thuốc phòng dịch...

Bí thư Đảng ủy xã Sa Sơn Ngô Quang Phương khẳng định: BHXH tỉnh đã phát huy cao độ vai trò của một đơn vị kết nghĩa, luôn kề vai sát cánh cùng địa phương để tạo nên những bước chuyển mạnh mẽ.

Trước, xã không có cây công nghiệp, nay có 1.600 ha, chủ lực là cao su. ¾ diện tích lúa nước canh tác bằng giống chất lượng cao, hầu hết giống nông sản là cao sản, ngắn ngày… người dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản.

Về chăn nuôi, bà con đầu tư giống gia súc, gia cầm cho năng suất cao, chất lượng tốt, số lượng bò, dê ngày càng phát triển, đến nay có trên 500 con.

Thu nhập đầu người năm 2016 đạt hơn 24 triệu đồng, gấp 22 lần so với năm 2001. Đây là mức tăng trưởng rất có ý nghĩa đối với kinh tế nông nghiệp của một huyện biên giới miền núi. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 chiếm 73% dân số đến năm 2016 chỉ còn 5,6%.

100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, nhựa hóa; 100% thôn làng có cổng chào, nhà văn hóa, sân thể thao; 100% hộ gia đình dùng điện và có phương tiện nghe, nhìn; xã có trạm truy cập Internet cộng đồng, sóng điện thoại được phủ tới tất cả các thôn làng; 99% hộ gia đình có nhà ở đảm bảo nền-khung-mái được làm từ các loại vật liệu tốt; 2/3 số lượng trường học đạt chuẩn, duy trì phổ cập THCS, Tiểu học đúng độ tuổi và trẻ em 5 tuổi; 100% trẻ em được đến trường; trạm y tế đã có bác sỹ phục vụ KCB cho nhân dân...

Ghi nhận kết quả của cả một hành trình 15 năm xây dựng Sa Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho BHXH tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng xã kết nghĩa thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn./.

                                                                                                                Nhi Hồng


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com